Klar for jobb!

Klar for jobb er navnet på vår rekrutteringsstrategi.


Uttrykket oppsummerer enkelt målet vårt: å gjøre folk klare for jobb. På denne måten ønsker vi å skape en forventning blant alle involverte, som vi samarbeider om å innfri. Vi tolker Klar for jobb på flere relevante måter:

Våre arbeidsmarkedstiltak

Formål
Avklaring skal kartlegge og vurdere arbeidstakers arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid.
Innhold
Avklaringen er individuelt tilpasset og inneholder personlig veiledning knyttet til tiltaksdeltakerens muligheter på arbeidsmarkedet. Utprøving av arbeidsevne kan også inngå i kartleggingen når dette anses nødvendig og hensiktsmessig.
Aksis tilbyr individuell oppfølging, og vi tilby bl.a. aktiviteter som undervisning, interessetester, karriereveiledning, arbeidspraksis, fysisk aktivitet, m.m.
Hvem er tiltaket for?
Avklaring kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn det NAV kan tilby.
Varighet
Varigheten av avklaringen tilpasses arbeidstakers individuelle behov. Avklaring kan vare i inntil fire uker med mulighet for forlengelse i inntil åtte uker.
Formål
Oppfølging skal gi arbeidstaker bistand med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid. Oppfølging kan også gis i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til arbeid eller til andre arbeidsmarkedstiltak.
Innhold
Oppfølging inneholder kartlegging, veiledning og råd til både tiltaksdeltaker, arbeidsgiver og andre tiltaksarrangører, oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, samt tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon.
I tillegg til arbeidspraksis inneholder Oppfølging hjelp til å søke arbeid, herunder jobbklubb. Aksis gir individuell veiledening til alle arbeidstakere.
Hvem er tiltaket for?
Oppfølging kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby.
Varighet
Varigheten av oppfølgingen skal tilpasses arbeidstakers individuelle behov.
Oppfølging kan ha en varighet på inntil seks måneder. Tiltaket kan forlenges med ytterligere seks måneder. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket forlenges slik at samlet varighet kan være inntil tre år. Om tiltaket brukes ved overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten forlenges med ytterligere seks måneder utover den maksimale varigheten på tre år.
Formål
Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til å styrke tiltaksdeltakerens arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som kan være til hinder for deltakelse i arbeidslivet.
Innhold
Arbeidsrettet rehabilitering inneholder arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmende trening, opplæring, motivasjon, trening i sosial mestring, livsstilsveiledning eller en kombinasjon av disse elementene.
Hvem er tiltaket for?
Arbeidsrettet rehabilitering kan tilbys sykmeldte arbeidstakere og personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.
Varighet
Varigheten skal tilpasses arbeidstakers individuelle behov. Arbeidsrettet rehabilitering kan vare i inntil tolv uker.
Formål
Varig tilrettelagt arbeid skal gi tiltaksdeltakeren arbeid som bidrar til å utvikle ressurser hos tiltaksdeltakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.
Innhold
Varig tilrettelagt arbeid er arbeid tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Det kan være arbeidsoppgaver tilknyttet Aksis eller i ordinær virksomhet med oppfølging fra veileder i Aksis.
Hvem er tiltaket for?
Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.
Varighet
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.
Innhold
Tiltaket gir tilrettelagt arbeidstrening med individuell oppfølging av veileder i Aksis. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Det utarbeides en plan for den enkelte deltaker.
For permitterte og oppsagte lærlinger og lærekandidater kan opplæring i regi av fylkeskommunen i henhold til læreplan inngå i tiltaket.
Hvem er tiltaket for?
Arbeidspraksis er for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at det er til hinder for å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for tett og bred oppfølging fra en av våre veiledere i Aksis.
Varighet
Varigheten tilpasses arebidstakers individuelle behov ut fra den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Våres avdelinger

Alta, Kautokeino

Alta, Kautokeino

Hasvik

Hasvik

Loppa
Lakselv, Karasjok, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord

Lakselv, Karasjok, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord

Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Nesseby

Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Nesseby